Poldermodel staat onder druk

Het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen in Nederland – kortweg het poldermodel – staat onder druk.
Door de dalende organisatiegraad van de vakbeweging, twijfels over de legitimiteit en representativiteit van de sociale partners, onenigheid binnen zowel vakbonds- als werkgeverskring, een groeiende groep werkenden die niet onder cao’s vallen en het achterblijven van de sociaaleconomische prestaties van Nederland is de toekomst van het poldermodel onzeker.
Dit is een van de hoofdconclusies van ‘Arbeidsverhoudingen onder druk’, de Preadviezen 2013 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS).
De preadviezen worden besproken op de jaarvergadering van de KVS op vrijdag 13 december 2013, 13.30-17.00 uur in het gebouw van Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht.
Aanmelden via acle@uva.nl; preadviezen op www.kvsweb.nl

 
| More