Nieuwe publicatie Jan Cremers 'Non-Financial Reporting and Reference to Workers' Representatives

Niet-financiële verslaggeving en de betrokkenheid van werknemersvertegenwoordigers

In: Contemporary Readings in Law and Social Justice, Volume 5(2), pp. 50–89. Addleton Academic Publishers, New York, 2013

Dit artikel, eerder verschenen als ETUI Working Paper, vat de resultaten samen van een onderzoek verricht door de leden van het SEEurope netwerk naar het wettelijke kader en de praktijk in 28 Europese landen met betrekking tot de verslaggeving in Europese ondernemingen over niet-financiële en duurzaamheidsvraagstukken. De opzet was na te gaan of ondernemingen rapporteren naar hun personeel. Het resultaat laat zien dat deze rapportage vrijwel afwezig is. Tegen de achtergrond van recente pogingen op EU niveau om ondernemingen te stimuleren tot een verslaggeving die de gebruikelijke financieel-economische rapportage overstijgt zijn de resultaten van het onderzoek nogal verbrokkeld en teleurstellend. Zelfs in de best scorende landen valt nauwelijks te constateren dat niet-financiële rapportage traditionele items overstijgt. Sterker nog, werknemers en arbeidsplaats gerelateerde vraagstukken worden niet gezien als een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsagenda en werknemersvertegenwoordigers worden onvoldoende betrokken bij het lange-termijn beleid op dit terrein. Ook heeft de crisis er voor gezorgd dat de werknemersorganisaties in het defensief zijn gedrongen in die zin dat het denken over duurzaamheid inmiddels wordt opgevat als een ‘luxe’ in een tijd dat arbeidswetgeving en collectief onderhandelen sterk onder druk komen te staan van deregulering.

Klik hier voor het abstract

 
| More