Inschrijven leergang Trends in Arbeidsverhoudingen - januari 2014

14 januari – 4 maart 2013

Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor een lijst van de docenten
Klik hier om u in te schrijven

 • Waarom hebben vakbonden en werkgevers zoveel moeite om het eens te worden over flexibilisering van de arbeidsmarkt of de hervorming van de pensioenen?
 • Waarom staan de loononderhandelingen onder druk door globalisering en Europese integratie?
 • Waarom kraakt het oude poldermodel maar vinden sociale partners elkaar op nieuwe terreinen zoals het beroepsonderwijs?
 • Waar gaat het heen met de medezeggenschap?
 • En hoe vergaat het de zzp’ers eigenlijk?

Deze en aanverwante vragen worden in deze leergang door gerenommeerde wetenschappers en praktijkmensen besproken.

In deze leergang behandelen we recente ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen en plaatsen ze in een internationaal perspectief. Een wetenschappelijk perspectief wordt aangevuld met de bespreking van praktijkvoorbeelden.

Trends in Arbeidsverhoudingen

Cursusleider: Maarten Keune

De leergang bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. De eerste zes bijeenkomsten zijn achtereenvolgend en de laatste bijeenkomst met een week ertussen.
Elke bijeenkomst bestaat uit twee colleges. De eerste zal in het teken staan van een theoretische inleiding op het thema vanuit twee wetenschappelijke invalshoeken. Deze inleiding geeft een overzicht van de huidige trends en ontwikkelingen van het betreffende thema. De volgende vijf bijeenkomsten komen specifieke onderwerpen, intedisciplinair – behorend bij het thema dat in deze leergang centraal staat – aan bod.
Na de eerste bijeenkomst krijgt u tevens de vraag voorgelegd om een korte notitie te schrijven over een onderwerp dat u in het bijzonder boeit of waar in uw organisatie de aandacht naar uit gaat. Het succesvol afronden van deze notitie is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat. Op de zevende slotbijeenkomst zal een aantal de mogelijkheid worden geboden een presentatie te houden. Tijdens deze laatste bijeenkomst zal de leergang worden afgesloten met een certificaatuitreiking en een netwerkborrel.

Programma

 • Bijeenkomst 1 Inleiding tot het thema arbeidsverhoudingen (14 januari 2014)
 • Bijeenkomst 2 Cao onderhandelingen (21 januari 2014)
 • Bijeenkomst 3 Het einde van de vaste baan? (28 januari 2014)
 • Bijeenkomst 4 Arbeidsverhoudingen in de publieke sector (4 februari 2014)
 • Bijeenkomst 5 Ontwikkelingen in medezeggenschap (11 februari 2014)
 • Bijeenkomst 6 Arbeidsverhoudingen en Europa (18 februari 2014)
 • Bijeenkomst 7 Afsluitende bijeenkomst met netwerkborrel en certificaatuitreiking (4 maart 2014)

Voor wie

De leergangen zijn bedoeld voor academici en HBO-ers die hun kennis over arbeidsvraagstukken en het beleid willen opfrissen, actualiseren en verdiepen. De leergang wil een kader scheppen voor mensen die de dagelijkse gebeurtenissen rond arbeid en beleid beter willen begrijpen.

Het is bedoeld voor mensen met een academisch denk- en werkniveau die werkzaam zijn als:

 • beleidsmakers
 • functionarissen belast met personeelsvraagstukken
 • bestuurders
 • managers en docenten in het
  • bedrijfsleven
  • bij de overheid
  • bij uitvoeringsorganen van sociale zekerheid
  • de vakbeweging
  • werkgeversorganisaties
  • arbodiensten
  • uitzendbureaus.

Maar ook:

 • zelfstandige juristen
 • psychologen
 • medici

En andere professionals die geïnteresseerd zijn in arbeidsvraagstukken zijn van harte welkom.

De deelnemers worden uitgedaagd om de wetenschappelijke inzichten en praktijkcases die in de colleges besproken worden te confronteren met hun eigen praktijkkennis en ervaring.

Deze leergang is onderdeel van de cyclus ‘Arbeidsvraagstukken en Beleid’

De wereld van arbeid en inkomen verandert snel. Globalisering, technologische ontwikkeling, migratie, individualisering, bezuinigingen. Deze en vele andere ontwikkelingen zullen de komende jaren hun stempel drukken op arbeidsorganisaties, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat. Hoe houdt u greep op uw werk temidden van de snelle veranderingen in een steeds complexere wereld?

Met een vijftal leergangen biedt het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies u de mogelijkheid uw kennis op het terrein van arbeid en inkomen te verbreden en verdiepen. Gerenommeerde deskundigen uit de wetenschap en de praktijk helpen u het overzicht te bewaren en hypes te onderscheiden van reële trends. De leergangen richten zich zowel op het microniveau van de arbeidsorganisatie als het mesoniveau van de arbeidsverhoudingen en het macroniveau van de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat.

De leergangen worden georganiseerd door AIAS en dat betekent een interdisciplinaire aanpak van de verschillende thema’s. Economen zien bijvoorbeeld andere problemen en uitdagingen als zij de arbeidsmarkt bekijken dan psychologen. Wat in Nederland gebeurt op het gebied van arbeidsvraagstukken wordt ook vergeleken met wat er in specifieke andere landen gebeurt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kunnen veel leren van het beleid van de landen om ons heen. Kennis en beleid over bijvoorbeeld oudere werknemers is in Finland goed ontwikkeld. De internationale context kan een uitgangspunt zijn voor de beoordeling van nationale vraagstukken. AIAS onderzoeken komen in de leergang aan bod evenals onderzoeken van onze samenwerkingspartners binnen de Universiteit van Amsterdam maar ook daarbuiten.

Elke leergang afzonderlijk biedt een afgerond programma waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het onderhavige terrein worden besproken. Hierbij komen zowel up-to-date wetenschappelijke perspectieven als uitdagende praktijkcases aan bod op vier gebieden:

Als u de gehele cyclus van vijf leergangen volgt, is uw kennis op het brede terrein van arbeid en inkomen geheel up to date.
Per goed afgeronde leergang krijgt de deelnemer een certificaat van deelname.

Voor meer informatie over de inhoud van de leergangen kunt u contact opnemen met AIAS onderwijs-aias@uva.nl of de desbetreffende cursusleiders.

 
| More