New publication: EU company law and the Sustainable Company

Jan Cremers
From harmonisation to regulatory competition
In European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach.
Vol. II, Sigurt Vitols en Johannes Heuschmid (eds), ETUI, Brussels, ISBN 978-2-87452-277-2, 2013.

Het politieke debat over het ondernemingsbestuur en de rol van de onderneming in de samenleving kent twee brede alternatieve benaderingen. Het aandeelhoudersmodel geeft voorrang aan de rol van de aandeelhouder in het bestuur van een onderneming en gaat uit van het creëren van aandeelhouderswaarde als primair functie van een onderneming. Aanhangers van het aandeelhoudersmodel zijn in het algemeen van mening dat de concurrentie tussen verschillende rechtstelsels als het gaat om het ondernemingsrecht moet worden bevorderd teneinde het zakenleven een maximale keuzevrijheid te verschaffen. Het stakeholdermodel daarentegen gaat uit van een pluralistische benadering met meerdere (groepen) belanghebbenden waarvoor de onderneming verantwoordelijkheid draagt. Deze groepen zouden een stem moeten hebben in het ondernemersbestuur. In zijn bijdrage aan een nieuw boek (Hoofdstuk 4) schetst AIAS-researcher Jan Cremers een historisch beeld van de Europese benadering van het ondernemingsrecht en het effect daarvan op de nationale stelsels. De Europese Commissie vervolgde bij aanvang een weg van harmonisatie van het ondernemingsrecht op basis van hoge gemeenschappelijk waarden die de onderlinge competitie dienden te ontmoedigen. In de laatste twee decennia heeft deze benadering echter plaatsgemaakt voor de promotie van wat genoemd wordt ‘competitief georiënteerd legaal pluralisme. Mede hierdoor zijn nationale vormen van ondernemingsrecht geërodeerd.


Klik hier voor de publicatie

 
| More