Nieuw artikel: Verzorgingsstaatregimes en hoger onderwijs

Three educational worlds of welfare? A comparative study of higher education systems across welfare states

Paul de Beer en Nienke Willemse

In Journal of European Social Policy

In het artikel ‘Three educational worlds of welfare? A comparative study of higher education systems across welfare states’ in the Journal of European Social Policy gaan AIAS-medewerker Paul de Beer en oud-UvA-studente Nienke Willemse na in hoeverre de stelsels van hoger onderwijs passen in de bekende driedeling van verzorgingsstaten van Esping-Andersen. Het artikel past de centrale concepten voor verzorgingsstaatanalyse, zoals voorgesteld door Esping-Andersen, namelijk decommodificatie en stratificatie, toe op het terrein van hoger onderwijs. Vervolgens wordt onderzocht of er systematische verschillen bestaan tussen het hoger-onderwijsbeleid in 19 ontwikkelde westerse landen, die doorgaans worden gecatalogiseerd als sociaaldemocratisch, liberaal en conservatief.

De onderzochte landen clusteren inderdaad in drie groepen die ruwweg overeenkomen met de klassieke indeling. De mate van decommodificatie en stratificatie in de landen in deze clusters komt echter niet in alle opzichten overeen met wat men op theoretische gronden zou verwachten. We concluderen daarom dat als het hoger onderwijs wordt meegenomen in de karakterisering van verzorgingsstaten er een minder scherpe categorisering is dan wanneer men zich beperkt tot sociale bescherming en arbeidsmarktbeleid.

 
| More