Survey onder de Nederlandse beroepsbevolking: 'geen simpele uitruil tussen ontslagvergoeding en scholing'

In het Tijdschrift Zeggenschap (maart, 2012) heeft Frank Tros zijn eerste resultaten beschreven van een representatieve survey onder de Nederlandse bevolking over de relatie tussen ontslag, scholing en werkzekerheid (onder meer dan 1500 mensen).

De meerderheid van de Nederlanders van 18 tot 65 jaar vindt dat regelmatige scholing meer zekerheid geeft om een baan te behouden en om makkelijk een andere baan te vinden. Maar, aan de andere kant, wil nog geen 10% de ontslagvergoeding inruilen voor een eigen scholingsbudget dat de werkgever de werknemer gedurende het dienstverband betaalt! Dit staat in schril contrast met de politieke discussies die hierover in de laatste jaren zijn gevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er veel genuanceerd wordt gedacht over zo’n ruil tussen ontslagvergoeding en scholing op bedrijfsniveau, waarin bedrijfsbudgetten voor financiële ontslagvergoedingen meer wordt aangewend voor ondersteuning in de verdere loopbaan. Maar liefst 60% heeft bij dreiging van ontslag voorkeur voor outplacement en scholing, in dezelfde mate als, of in meer mate dan aan ontslagvergoedingen wordt uitgekeerd. Dit is veel meer dan nu in de praktijk het geval is. Dit geeft aanknopingspunten om de discussie over ontslagrecht niet te laten verzanden in enkel afschaffing van ontslagvergoedingen om kosten te besparen, maar deze te relateren aan nieuwe sociale investeringen in scholings- en mobiliteitsbeleid. Frank Tros concludeert op basis van de survey-resulaten dat mensen meer vertrouwen in scholing hebben, als dit is ingebed in een goed ‘van-werk-naar-werk’-beleid binnen het bedrijf. Het is immers maar de vraag of individuele scholingsbudgetten in de praktijk (kunnen) worden ingezet voor perspectiefvolle loopbaan- of outplacementtrajecten.

Voor vele andere onderzoeksresultaten over de invoering van bepaalde scholingsrechten en uitsplitsingen van meningen naar de achtergrond van mensen, wordt verwezen naar het Maart nummer van het tijdschrift Zeggenschap.


www.zeggenschap.info/

 
| More