Nieuwe publicatie: Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op kwetsbare groepen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO publiceren Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op kwetsbare groepen.
Donderdag 3 maart wijdt het CBS een symposium aan de presentatie van het boek.

Wiemer Salverda heeft het hoofdstuk “Laagbetaald werk, deeltijdwerk en loonmobiliteit” bijgedragen, gebaseerd op zijn internationaal vergelijkend onderzoek in samenwerking met Maite Blázquez Cuesta (U. Autonoma, Madrid) en Danielle Brals (AIAS). Samengevat is zijn conclusie als volgt. Werken in deeltijd blijkt het risico op lage betaling aanzienlijk te vergroten en de kans op groei naar hogere betaling te verkleinen. Dat geldt in het bijzonder voor kleine deeltijdbanen, van minder dan 15 uur per week, die een belangrijk kenmerk vormen van de Nederlandse werkgelegenheid. In internationale vergelijking zijn de verschillen voor deeltijders op zich beperkt, maar ons land heeft aanmerkelijk meer deeltijdbanen. Het is gewenst dat beleid inzake (kleine) deeltijdbanen rekening houdt met de effecten op loonmobiliteit teneinde te voorkomen dat ze een doodlopende weg op de arbeidsmarkt worden. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de padafhankelijkheid van lage beloning in het algemeen groot is, in ons land nog meer dan elders. Dit impliceert de wenselijkheid van een heroverweging van beleidsopvattingen die sinds het midden van de jaren negentig lage lonen verder hebben willen verlagen.

Klik hier voor meer informatie

 
| More