Start leergang Ongelijkheid & Solidariteit

11 april – 5 juni 2012

Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor een lijst van de docenten
Klik hier om u in te schrijven

Sociale ongelijkheid is een kenmerk van alle samenlevingen. Het gaat hierbij om verschillen in inkomen, in arbeidsmarktpositie, maar ook in maatschappelijk hulpbronnen, zoals macht. De mate van ongelijkheid verschilt sterk tussen landen en verandert in de loop van de tijd. Nederland staat bekend als een relatief egalitair land, maar de ongelijkheid is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wel toegenomen. In deze leergang gaan we na welke mechanismen ten grondslag liggen aan het ontstaan van ongelijkheden en in hoeverre het wenselijk en mogelijk is ongelijkheid te beperken. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van de overheid, die ongelijkheid kan verminderen via belastingheffing, sociale zekerheid en pensioenen en regulering van de arbeidsmarkt. Daarbij doet zij een beroep op de solidariteit van de bevolking. Maar die solidariteit kent wel grenzen.
De leergang biedt inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de sociale ongelijkheid en de solidariteit in ons land en de mogelijkheden van de overheid om deze te beïnvloeden.

De leergang arbeidsmarktontwikkelingen is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met arbeid of de arbeidsmarkt. Tijdens deze leergang behandelen we onderwerpen zoals loonvorming, arbeidsmarktbeleid (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ontslagbescherming, re-integratie), vergrijzing, diversiteit op de arbeidsmarkt, arbeidsmigratie, topsalarissen en de onderkant van de arbeidsmarkt. Alle onderwerpen worden belicht vanuit de theorie, de internationale vergelijking van het Nederlandse beleid en de consequenties en mogelijkheden voor bedrijven.
Per onderwerp worden twee gerenommeerde sprekers uitgenodigd om de deelnemers op de hoogte te brengen van de huidige stand van de wetenschap op het betreffende terrein. Daarbij is steeds expliciet aandacht voor de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein, ingekaderd in de historische ontwikkeling daarvan, de positie die Nederland inneemt ten opzicht van het buitenland en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de arbeidsmarkt. We stellen steeds de vraag wat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden en het buitenland. Hierbij worden verschillende perspectieven ingenomen: het perspectief van bedrijven, het perspectief van werknemers/werkzoekenden en het maatschappelijke perspectief.

Ongelijkheid & Solidariteit

Cursusleider: Paul de Beer

De laatste decennia is de sociale ongelijkheid in Nederland toegenomen. Wat is de oorzaak hiervan? Staat de solidariteit in onze samenleving onder druk?

Sociale ongelijkheid is een kenmerk van alle samenlevingen. De mate van ongelijkheid verschilt sterk tussen landen en verandert in de loop van de tijd. Nederland staat bekend als een relatief egalitair land, maar de ongelijkheid is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wel toegenomen. In deze leergang gaan we na welke mechanismen ten grondslag liggen aan het ontstaan van ongelijkheden en in hoeverre het wenselijk en mogelijk is ongelijkheid te beperken. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van de overheid, die ongelijkheid kan verminderen via belastingheffing, sociale zekerheid en pensioenen en regulering van de arbeidsmarkt. Daarbij doet zij een beroep op de solidariteit van de bevolking. Maar die solidariteit kent wel grenzen.
De leergang biedt inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de sociale ongelijkheid en de solidariteit in ons land en de mogelijkheden van de overheid om deze te beïnvloeden.

De leergang bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. De eerste zes bijeenkomsten zijn achtereenvolgend en de laatste bijeenkomst met een week ertussen.
Elke bijeenkomst bestaat uit twee colleges. De eerste zal in het teken staan van een theoretische inleiding op het thema vanuit twee wetenschappelijke invalshoeken. Deze inleiding geeft een overzicht van de huidige trends en ontwikkelingen van het betreffende thema. De volgende vijf bijeenkomsten komen specifieke onderwerpen, intedisciplinair – behorend bij het thema dat in deze leergang centraal staat – aan bod.
Na de eerste bijeenkomst krijgt u tevens de vraag voorgelegd om een korte notitie te schrijven over een onderwerp dat u in het bijzonder boeit of waar in uw organisatie de aandacht naar uit gaat. Het succesvol afronden van deze notitie is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat. Op de zevende slotbijeenkomst zal een aantal de mogelijkheid worden geboden een presentatie te houden. Tijdens deze laatste bijeenkomst zal de leergang worden afgesloten met een certificaatuitreiking en een netwerkborrel.

Programma

 • Bijeenkomst 1 Inleiding tot het thema ongelijkheid en solidariteit (11 april 2012, bij uitzondering op woensdag)
 • Bijeenkomst 2 Solidariteit (dinsdag 17 april 2012)
 • Bijeenkomst 3 Morele aspecten van ongelijkheid en solidariteit (dinsdag 24 april 2012)
 • 1 mei 2012 is er geen bijeenkomst in verband met de schoolvakantie in de regio
 • Bijeenkomst 4 Ongelijkheid op de arbeidsmarkt (dinsdag 8 mei 2012)
 • Bijeenkomst 5 Solidariteit en verzorgingsstaat (dinsdag 15 mei 2012)
 • Bijeenkomst 6 Pensioenen (dinsdag 22 mei 2012)
 • Bijeenkomst 7 Afsluitende bijeenkomst met netwerkborrel en certificaatuitreiking (dinsdag 5 juni 2012)

Voor wie

De leergangen zijn bedoeld voor academici en HBO-ers die hun kennis over arbeidsvraagstukken en het beleid willen opfrissen, actualiseren en verdiepen. De leergang wil een kader scheppen voor mensen die de dagelijkse gebeurtenissen rond arbeid en beleid beter willen begrijpen.

Het is bedoeld voor mensen met een academisch denk- en werkniveau die werkzaam zijn als:

 • beleidsmakers
 • functionarissen belast met personeelsvraagstukken
 • bestuurders
 • managers en docenten in het
  • bedrijfsleven
  • bij de overheid
  • bij uitvoeringsorganen van sociale zekerheid
  • de vakbeweging
  • werkgeversorganisaties
  • arbodiensten
  • uitzendbureaus.

Maar ook:

 • zelfstandige juristen
 • psychologen
 • medici

En andere professionals die geïnteresseerd zijn in arbeidsvraagstukken zijn van harte welkom.

De deelnemers worden uitgedaagd om de wetenschappelijke inzichten en praktijkcases die in de colleges besproken worden te confronteren met hun eigen praktijkkennis en ervaring.

Deze leergang is onderdeel van de cyclus ‘Arbeidsvraagstukken en Beleid’

De wereld van arbeid en inkomen verandert snel. Globalisering, technologische ontwikkeling, migratie, individualisering, bezuinigingen. Deze en vele andere ontwikkelingen zullen de komende jaren hun stempel drukken op arbeidsorganisaties, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat. Hoe houdt u greep op uw werk temidden van de snelle veranderingen in een steeds complexere wereld?

Met een viertal leergangen biedt het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies u vanaf september de mogelijkheid uw kennis op het terrein van arbeid en inkomen te verbreden en verdiepen. Gerenommeerde deskundigen uit de wetenschap en de praktijk helpen u het overzicht te bewaren en hypes te onderscheiden van reële trends. De leergangen richten zich zowel op het microniveau van de arbeidsorganisatie als het mesoniveau van de arbeidsverhoudingen en het macroniveau van de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat.

De leergangen worden georganiseerd door AIAS en dat betekent een interdisciplinaire aanpak van de verschillende thema’s. Economen zien bijvoorbeeld andere problemen en uitdagingen als zij de arbeidsmarkt bekijken dan psychologen. Wat in Nederland gebeurt op het gebied van arbeidsvraagstukken wordt ook vergeleken met wat er in specifieke andere landen gebeurt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kunnen veel leren van het beleid van de landen om ons heen. Kennis en beleid over bijvoorbeeld oudere werknemers is in Finland goed ontwikkeld. De internationale context kan een uitgangspunt zijn voor de beoordeling van nationale vraagstukken. AIAS onderzoeken komen in de leergang aan bod evenals onderzoeken van onze samenwerkingspartners binnen de Universiteit van Amsterdam maar ook daarbuiten.

Elke leergang afzonderlijk biedt een afgerond programma waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het onderhavige terrein worden besproken. Hierbij komen zowel up-to-date wetenschappelijke perspectieven als uitdagende praktijkcases aan bod op vier gebieden:

Als u de gehele cyclus van vier leergangen volgt, is uw kennis op het brede terrein van arbeid en inkomen geheel up to date.
Per goed afgeronde leergang krijgt de deelnemer een certificaat van deelname.

Voor meer informatie over de inhoud van de leergangen kunt u contact opnemen met AIAS onderwijs-aias@uva.nl of de desbetreffende cursusleiders.

 
| More