Start leergang HRM in Beeld

20 september – 15 november 2011

Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor een lijst van de docenten
Klik hier om u in te schrijven

*In deze leergang worden vanuit verschillende disciplines belangrijke aspecten uit het vakgebied van Human Resource Management behandeld zoals beloning, werving en selectie, scholing, leergedrag en leiderschap. Er wordt stil gestaan bij vraagstukken omtrent het behouden van de balans tussen werk en privé, wat het betekent om te werken in een kenniseconomie en hoe nieuwe vormen van leren en ontwikkelen het huidige werkveld beïnvloeden.

Omdat er vanuit verschillende perspectieven – met name vanuit de economie, psychologie en het arbeidsrecht – naar HRM-thema’s gekeken wordt, kunnen kennis en inzichten met elkaar worden gecombineerd en geïntegreerd. De leergang stelt deelnemers daardoor in staat verder te kijken dan de enkelvoudige HRM-cyclus in bedrijven en instellingen.*

HRM in Beeld

Cursusleider: Martha Meerman

De leergang bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. De eerste zes bijeenkomsten zijn achtereenvolgend en de laatste bijeenkomst met een week ertussen.
Elke bijeenkomst bestaat uit twee colleges. De eerste zal in het teken staan van een theoretische inleiding op het thema vanuit twee wetenschappelijke invalshoeken. Deze inleiding geeft een overzicht van de huidige trends en ontwikkelingen van het betreffende thema. De volgende vijf bijeenkomsten komen specifieke onderwerpen, intedisciplinair – behorend bij het thema dat in deze leergang centraal staat – aan bod.
Na de eerste bijeenkomst krijgt u tevens de vraag voorgelegd om een korte notitie te schrijven over een onderwerp dat u in het bijzonder boeit of waar in uw organisatie de aandacht naar uit gaat. Het succesvol afronden van deze notitie is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat. Op de zevende slotbijeenkomst zal een aantal de mogelijkheid worden geboden een presentatie te houden. Tijdens deze laatste bijeenkomst zal de leergang worden afgesloten met een certificaatuitreiking en een netwerkborrel.

Programma

 • Bijeenkomst 1 Introductie op het Thema HRM (20 september 2011)
 • Bijeenkomst 2 Werving, Selectie, Ontslag (27 september 2011)
 • Bijeenkomst 3 Functioneren, Prestatie en Belonen (4 oktober 2011)
 • Bijeenkomst 4 Leren en Ontwikkelen (11 oktober 2011)
 • 18 oktober 2011 is er geen bijeenkomst in verband met de herfstvakantie
 • Bijeenkomst 5 Balans tussen Arbeid en Privé (25 oktober 2011)
 • Bijeenkomst 6 HR in de arbeidsorganisatie (1 november 2011)
 • Bijeenkomst 7 Afsluitende bijeenkomst met netwerkborrel en certificaatuitreiking (15 november 2011)

Voor wie

De leergangen zijn bedoeld voor academici en HBO-ers die hun kennis over arbeidsvraagstukken en het beleid willen opfrissen, actualiseren en verdiepen. De leergang wil een kader scheppen voor mensen die de dagelijkse gebeurtenissen rond arbeid en beleid beter willen begrijpen.

Het is bedoeld voor mensen met een academisch denk- en werkniveau die werkzaam zijn als:

 • beleidsmakers
 • functionarissen belast met personeelsvraagstukken
 • bestuurders
 • managers en docenten in het
  • bedrijfsleven
  • bij de overheid
  • bij uitvoeringsorganen van sociale zekerheid
  • de vakbeweging
  • werkgeversorganisaties
  • arbodiensten
  • uitzendbureaus.

Maar ook:

 • zelfstandige juristen
 • psychologen
 • medici

En andere professionals die geïnteresseerd zijn in arbeidsvraagstukken zijn van harte welkom.

De deelnemers worden uitgedaagd om de wetenschappelijke inzichten en praktijkcases die in de colleges besproken worden te confronteren met hun eigen praktijkkennis en ervaring.

Deze leergang is onderdeel van de cyclus ‘Arbeidsvraagstukken en Beleid’

De wereld van arbeid en inkomen verandert snel. Globalisering, technologische ontwikkeling, migratie, individualisering, bezuinigingen. Deze en vele andere ontwikkelingen zullen de komende jaren hun stempel drukken op arbeidsorganisaties, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat. Hoe houdt u greep op uw werk temidden van de snelle veranderingen in een steeds complexere wereld?

Met een viertal leergangen biedt het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies u vanaf september de mogelijkheid uw kennis op het terrein van arbeid en inkomen te verbreden en verdiepen. Gerenommeerde deskundigen uit de wetenschap en de praktijk helpen u het overzicht te bewaren en hypes te onderscheiden van reële trends. De leergangen richten zich zowel op het microniveau van de arbeidsorganisatie als het mesoniveau van de arbeidsverhoudingen en het macroniveau van de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat.

De leergangen worden georganiseerd door AIAS en dat betekent een interdisciplinaire aanpak van de verschillende thema’s. Economen zien bijvoorbeeld andere problemen en uitdagingen als zij de arbeidsmarkt bekijken dan psychologen. Wat in Nederland gebeurt op het gebied van arbeidsvraagstukken wordt ook vergeleken met wat er in specifieke andere landen gebeurt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kunnen veel leren van het beleid van de landen om ons heen. Kennis en beleid over bijvoorbeeld oudere werknemers is in Finland goed ontwikkeld. De internationale context kan een uitgangspunt zijn voor de beoordeling van nationale vraagstukken. AIAS onderzoeken komen in de leergang aan bod evenals onderzoeken van onze samenwerkingspartners binnen de Universiteit van Amsterdam maar ook daarbuiten.

Elke leergang afzonderlijk biedt een afgerond programma waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het onderhavige terrein worden besproken. Hierbij komen zowel up-to-date wetenschappelijke perspectieven als uitdagende praktijkcases aan bod op vier gebieden:

Als u de gehele cyclus van vier leergangen volgt, is uw kennis op het brede terrein van arbeid en inkomen geheel up to date.
Per goed afgeronde leergang krijgt de deelnemer een certificaat van deelname.

Voor meer informatie over de inhoud van de leergangen kunt u contact opnemen met AIAS onderwijs-aias@uva.nl of de desbetreffende cursusleiders.

 
| More