Onverzilverd Talent II: Kansrijk en kansarm tegelijk?

Presentatie onderzoek naar marktkansen van hoogopgeleiden die starten vanuit achterstand

  • Datum en tijd: donderdag 29 april 2010 van 10.00 tot 12.15 uur
  • Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Paul Jungbluth deed in opdracht van FORUM onderzoek naar de marktkansen van allochtone en autochtone hoogopgeleiden. Zijn we er klaar voor het integratievraagstuk niet meer alleen vanuit etnisch-cultureel, maar vaker vanuit sociaal-economisch perspectief te benaderen? Bijzonder hoogleraar Paul de Beer beziet de uitkomsten van het onderzoek vanuit het huidige arbeidsmarktbeleid en geeft met prikkelende suggesties de aftrap voor het debat met de Tweede Kamerleden Van Hijum, Vermeij, Blok, Ortega en Karabulut.

Jongeren met een niet-westerse achtergrond maken een stevige inhaalslag in het hoger onderwijs. Tussen 1995/1996 en 2007/2008 is hun deelname aan het hbo en de universiteit verdubbeld. Mede door het stapelen van opleidingen stromen ze door naar hogere vormen van onderwijs. Een diploma is in deze tijden van economische crisis echter onvoldoende garantie voor het snel vinden van een passende baan. In 2009 steeg de werkloosheid onder niet-westerse migranten naar 80.000 (11%). Die onder hoogopgeleide allochtonen is weliswaar het minst gestegen, maar is daarmee nog wel tweeënhalf maal zo hoog als onder autochtone hoogopgeleiden. Verontrustende aantallen omdat de economische potenties van migrantenjongeren onvoldoende worden benut.

De hoofdlijn in het onderzoek Onverzilverd Talent II geeft aan dat etnische ongelijkheid niet los te denken valt van de ongelijkheid naar sociaal milieu. Migrantenjongeren worden op hun migrant zijn aangesproken en onderzocht en niet op het feit dat zij zich uit arme gezinnen omhoogwerken. In het beleid om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, zijn de criteria bijgesteld voor de toekenning van extra budgetten aan basisscholen met veel achterstandsleerlingen in plaats van veel migrantenleerlingen. We moeten ons opnieuw – na dit onderzoek – bezinnen hoe sterk de nadruk in beleid moet blijven liggen op etniciteit gezien de fricties in tijd en zoekgedrag die een deel van de hoogopgeleide migrantenjongeren ondervindt bij het vinden van een passende baan.

De overaccentuering van de etnische afkomst als verklaringsgrond laat buiten beeld dat eveneens (kans)arme categorieën bij de autochtone bevolking vergelijkbare problemen en fricties ondervinden in hun ontwikkelingskansen als veel jongeren van migranten. Nederland heeft voor zijn economische groei en bloei zittende en nieuwe migranten nodig. Nederland heeft niet zozeer een probleem met integratie van allochtonen als wel met opgroeiende kinderen en jongeren van bepaalde typen burgers. Hen niet optimaal inschakelen voor de economie en bij het maatschappelijke leven, is verspilling van menselijk kapitaal.

Programma

10:00 Welkom door Sadik Harchaoui, voorzitter RvB FORUM
10:10 Presentatie van Onverzilverd Talent II door Paul Jungbluth, onderzoeker Universiteit van Maastricht
10:45 Reflectie door Paul de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen van de Henri Polakleerstoel van de Universiteit van Amsterdam
11:05 Reacties van twee hoogopgeleide werkzoekenden: Yira Sint Jago en Elise Kruizinga
11:15 Debat met leden Vaste Tweede Kamercommissie SZW: Eddy van Hijum (CDA), Roos Vermeij (PvdA), Stef Blok (VVD) Cynthia Ortega (CU) en Sadet Karabulut (SP) o.l.v. Mohamed Mahdi
12:05 Slotwoord door Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs & Arbeidsmarkt, FORUM
12:15 Afronding

Wilt u zich svp aanmelden via www.forum.nl/agenda?

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

 
| More