Vakorganisaties

Het project is mogelijk gemaakt dankzij de NWO subsidie voor het archiveren van primaire data. Ook in het Bedrijven-Werkgeversorganisaties bestand, het DUCADAM bestand en het Loonwijzer/ Wageindicator bestand zijn dankzij de NWO subsidie primaire data gearchiveerd.
Het archiveren van deze primaire data is nuttig om meerdere redenen. Ten eerste is er de groeiende interesse voor longitudinale data, al dan niet met een panelkarakter. Voor onderzoek naar de arbeidsmarkt wordt al langer gewerkt met paneldata, vooral OSA en SEP. Steeds vaker gebeurt dit nu ook op het terreinen arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Ten tweede is er de toenemende interesse voor contextuele ofwel koppelbare data voor gebruik in primaire databestanden. Het derde argument is ‘behoud data – erfgoed’: naarmate de tijd verstrijkt zijn niet-geregistreerde databestanden moeilijker te registreren, omdat de primaire verzamelaar weg kan vallen, datasets op niet meer gebruikte media zijn opgeslagen, of verloren gaan. Door de groeiende behoefte aan longitudinale data krijgt dit argument extra betekenis.

In het bestand Vakorganisaties zijn gegevens over het bestaan en lidmaatschap van vakbonden en hun confederaties in 64 landen opgenomen. Het bestand is onvolledig vanwege het ontbreken van de juiste gegevens en de databronnen zijn vaak zelfs binnen één land verschillend, hetgeen onderlinge vergelijkbaarheid soms lastig maakt. Met behulp van noten zijn de problemen voor vergelijkbaarheid in het bestand verwerkt, bijvoorbeeld vermelding van de verschillende definities van begrippen, als gehanteerd door primaire data verzamelaars. Een nadere omschrijving van de variabelen is te vinden in de eerste sheet van het Excel-bestand, te downloaden in de rechter kolom.

Wilt u onderzoek doen met het Bestand Vakorganisaties? Neem dan eerst contact op met AIAS onderzoekscoördinator Kea Tijdens.

 
| More